Logo BIP
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Czarnocin

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr I/6/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Zgodnie z § 43 Statutu Gminy Czarnocin do zadań Komisji rewizyjnej należy:

1)na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;

2)rozpatrzenie:

a)sprawozdania finansowego,

b)sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonych na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu,

c)informacji o stanie mienia Gminy;

3)zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie Gminy stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Roman Cieplucha członek
Marcin Feltynowski 1 wiceprzewodniczący
Paweł Kaczmarek członek
Iwona Pluta członek
Jarosław Wójcik 0przewodniczący